Klauzula informacyjna

Realizując przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i wykonanie umowy z Panią/Panem), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, takiego jak np. obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykazania działania zgodnie z prawem).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MD SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku 80-283, ul. Potokowa 2.
 2. Administrator nie ma obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”). Kontakt do Administratora:
  MD SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Potokowa 2
  80-283 Gdańsk
  e-mail: ct-szkolenia@gmail.com
  tel: +48 +48 538 553 599
 3. Administrator przetwarza dane osobowe następujących kategorii podmiotów:
  a) w zawodach regulowanych: operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych; operator maszyn
  b) pracownicy i właściciele Ośrodków szkoleniowych,
  c) egzaminatorzy,
  d) operatorzy maszyn i urządzeń technicznych,
  e) pracownicy producentów maszyn i urządzeń technicznych.
 4. Administrator zbiera i przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z Regulaminem, który jest umieszczony pod adresem kontakt@ctszkolenia.pl w sposób niezautomatyzowany w następujących celach:
  a) wykonywanie umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,
  b) rozpatrywania Wniosków Ośrodków szkoleniowych w procesie uzyskania uprawnień na operatorów maszyn i urządzeń technicznych,
  c) potwierdzania spełnienia wymagań do prowadzenia szkoleń na operatorów maszyn i urządzeń technicznych,
  d) potwierdzanie Pani/Pana uprawnień na operatorów maszyn i urządzeń technicznych,
  e) opracowywania programów szkolenia,
  f) udostępniania Pani/Pana danych innym Podmiotom, Instytucjom,
  g) prowadzenia Rejestru operatorów,
  h) rozpatrywania Wniosków o uznawanie kwalifikacji zawodowych i usług transgranicznych,
  i) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
  j) w celach statystycznych oraz archiwalnych,
  k) podjęcia innych czynności dla realizacji naszych celów statutowych znajdujących oparcie
  w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  b) podmioty prywatne, zobowiązane do potwierdzenia informacji oraz danych osobowych
  c) instytucje zlokalizowane w państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EFTA, umowy o EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z wykorzystaniem IMI (System Wymiany Informacji na rynku wewnętrznym) – w tym przypadku, w celu uznania przez te instytucje nabytych przez Ciebie kwalifikacji zawodowych, stosownie do przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005 r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z dnia 30.09.2005 r., z późn. zm).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) dostępu do swoich danych,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) usunięcia swoich danych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  g) wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych przez Administratora do właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Swoje dane podaje Pani/Pan Administratorowi dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana umów, postanowień realizowanych przez MD SP. Z O.O.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator chroni Pani/Pana dane osobowe przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 10. Administrator przechowuje Pani/Pana dane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym w związku z realizacją obowiązków archiwizacyjnych. Po upływie ww. terminów Pani/Pana dane zostaną usunięte niezwłocznie.