Szkolenie cieplne G2

Szkolenie cieplne G2

Nasz kurs przygotuje Cię do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie zarówno eksploatacji (E) jak i dozoru (D) urządzeń wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, oraz innych urządzeń energetycznych takich jak:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW; 
 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW; 
 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, 
 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 
 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 
 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW; 
 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 
 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW; 
 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW; 
 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW; 
 16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 
 17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 
 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 
 19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW; 
 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW; 
 21.  aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20.

Miejsce kursu

Gdańsk, ul. Potokowa 2

Czas trwania

1 dzień

Zapisz się na kurs

Najbliższe szkolenia cieplne G2

Szkolenie cieplne G2

CT Szkolenia
ul. Potokowa 2, Gdańsk

Opis kursu

W kategorii uprawnień G2 wyróżnia się dwa ich rodzaje w zależności od stanowiska pracy – Eksploatację i Dozór. Nasz kurs doskonale przygotuje Cię do sprawdzenia kwalifikacji zarówno w zakresie Eksploatacji jak i Dozoru.

 1. Uprawnienia E dotyczą prac przy:
  • obsłudze,
  • konserwacji,
  • remoncie lub naprawie,
  • montażu lub demontażu
  • czynnościach kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych oraz gazowych.
 2. Uprawnienia D dotyczą stanowisk osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne lub osób sprawujących nadzór nad eksploatacją.
Nasze kursy prowadzą praktycy z wieloletni doświadczeniem. Na zajęciach uczestnicy szkolenia chcący zdobyć uprawnienia w zakresie Eksploatacji uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno–pomiarowych;
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Będąc słuchaczem kursu SEP G2 zdobędziesz wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień w zakresie Dozoru dotyczącą:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z – uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci;
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci;
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska;
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

Jakie są wymagania zdrowotne i kwalifikacyjne na kurs dla kandydatów?

 1. Pełnoletność,
 2. Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego wymagania są:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego;
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy;
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski;
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Zapisz się na kurs "Uprawnienia SEP"

Wybierz kurs z listy

Typ zgłoszenia

Uzupełnij dane

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w biurze lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Uzupełnij podstawowe dane i opisz czego potrzebujesz. Na Twoją wiadomość odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Klienci indywidualni

538 553 599

Klienci biznesowi / Firmy

511 773 281

Biuro

ul. Potokowa 2, 80-283 Gdańsk

Formularz kontaktowy