Klasy maszyn do robót ziemnych

14 czerwca, 2024

Klasy maszyn do robót ziemnych

Jakiś czas temu pisaliśmy o zmianach w kategoriach urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Warto także wspomnieć o zmianach jakim uległy kategorie maszyn do robót ziemnych.

Koparko-ładowarki zarówno przed zmianami jak i obecnie posiadają jedynie klasę III w związku z czym skupimy się na zmianach wprowadzonych w klasach koparek i ładowarek jednonaczyniowych.

Przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wyróżniano po trzy klasy koparek jednonaczyniowych i ładowarek jednonaczyniowych, a podział maszyn na klasy był uzależniony od pojemności naczynia wyrażonego w m3.

Podział ten wyglądał następująco:

 1. Koparki jednonaczyniowe:
 • klasa III – do 0,8 m3;
 • klasa II – do 1,5 m3;
 • klasa I – wszystkie typy maszyn.

 

 1. Ładowarki jednonaczyniowe:
 • klasa III – do 2,5 m3;
 • klasa II – do 5,0 m3;
 • klasa I – wszystkie typy maszyn.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów wyróżniamy po 2 klasy koparek i ładowarek jednonaczyniowych, a podział na nie jest uzależniony od masy całkowitej maszyny wyrażonej w tonach:

 1. Koparki jednonaczyniowe:
 • klasa III – do 25 ton;
 • klasa I – wszystkie maszyny.

 

 1. Ładowarki jednonaczyniowe:
 • klasa III – do 20 ton;
 • klasa I – wszystkie maszyny.

Ponieważ nowe regulacje usunęły w obu maszynach klasę II to świadectwa oraz wpisy do książki operatora stwierdzające nabycie uprawnień na tę klasę są równoznaczne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na maszyny klasy I. Oznacza to, że posiadając „starą książkę” operatora uprawniającą do obsługi koparki czy ładowarki jednonaczynowej klasy II można także obsługiwać te maszyny w klasie I. Można w takiej sytuacji zwrócić się do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w skrócie IMBiGS) z wnioskiem o aktualizację książki operatora, gdyż uprawnienia te są wydawane bezterminowo, w związku z czym nie zostaną zaktualizowane automatycznie przy przedłużaniu ich ważności.

Z racji tego, iż zarówno przed zmianami jak i obecnie uprawnienia do obsługi opisywanych maszyn w klasie I obejmowały wszystkie maszyny, to oczywistym jest, iż „stare” uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej klasy I i ładowarki jednonaczyniowej klasy I jak najbardziej umożliwiają obsługę tych maszyn zgodnie z nowym podziałem na klasy.

Pozostaje jeszcze kwestia możliwości eksploatacji koparek i ładowarek jednonaczyniowych klasy III posiadając uprawnienia na tę klasę, ale z przed wprowadzenia zmian. W takiej sytuacji operator chcąc zaktualizować swoje uprawnienia musi przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego.

Na koniec warto dodać, iż osoba, która posiada uprawnienia klasy III na podstawie poprzednich przepisów i nie przystąpi do egzaminu weryfikacyjnego nadal może eksploatować ładowarki jednonaczyniowe do 2,5 m3 i koparki jednonaczyniowe do 0,8 m3.

Nasze kursy na operatorów maszyn do robót ziemnych przygotowują do egzaminu na operatora koparko-ładowarki jak i wszystkie klasy koparek jednonaczyniowych oraz ładowarek jednonaczyniowych.

Zapraszamy do kontaktu!